Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Logistik Bålsta

Tanken med Logistik Bålsta är att det ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark. Området byggs ut i olika etapper under lång tid.

Området är lämpligt för lager- och logistikverksamheter eftersom det ligger nära både Mälarbanan och dess industrispår, och E18. Det underlättar omlastning mellan olika transportsätt och ger möjlighet till långsiktiga och hållbara transporter.

Till grund för områdets detaljplaner ligger ett detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta som godkändes av kommunstyrelsen 2013.

6 september 2019:
Byggprojektet Logistiklager Bålsta

Som vi tidigare har informerat om har sprängnings- och krossningsarbete startat i den del av Logistik Bålsta där Dagabs nya logistiklager ska byggas. Här presenterar vi aktuell information från fastighetsägaren NREP Logicenters, bland annat en översiktlig tidplan för projektet. Under hösten bjuder de in till ett informationsmöte på plats. För den som vill finns möjlighet att få information via sms inför sprängningarna.

Länk till artikeln

Gul skylt med röd ram och texten Sprängning pågår

23 augusti 2019:
Sprängning och krossning i Logistik Bålsta

I en del av Logistik Bålsta-området i Lundby pågår sprängning och krossning för att bereda marken inför byggnationen av ett stort lager. Företaget som sköter sprängning och krossning heter Bergbolaget i Götaland AB. Det finns sprängningstillstånd från polisen för sprängning klockan 7.00-19.00 måndagar till fredagar. Anmälan om krossningsverksamhet har anmälts till miljöavdelningen i Håbo kommun. Krossningsverksamhet får bedrivas klockan 7.00-19.00 på vardagar.

Sprängning och krossning sker utifrån när massor behövs för byggnation av lagret. Endast ett mellanlager av massor kommer att finnas eftersom massorna direkt ska användas i byggnationen av lagret. Behovet av massorna i byggarbetet reglerar när sprängningarna görs och därmed kommer sprängningarna inte vara regelbundna.

Innan sprängning sker varnar bolaget genom signaler (se bilden ovan).

Miljöavdelningen har varit i kontakt med bolaget för att få en så detaljerad tidplan som möjligt för att kunna informera på Håbo.se. Informationen kommer att vara så detaljerad som det bara går utifrån arbetsflödet i verksamheten.

Bolaget har anlitat en sakkunnig för att göra bullermätningar och mätningar planeras ske under nästa vecka.

För att motverka damning bevattnar bolaget krossmassorna med hjälp av så kallade vattendysor.

Buller från byggarbetsplatsen ska inte överskrida riktvärden från Naturvårdsverket för sådant buller.

7 augusti 2019:
Sprängnings- och krossningsarbete i Logistik Bålsta

Torsdagen den 8 augusti börjar sprängningsarbete i den del av Logistik Bålsta-området som kallas kvarter 3. Den 14 augusti börjar krossningsarbete på platsen. Dessa markarbeten är förberedelser inför Axfoods kommande byggnation av ett nytt lager.

Arbetet kommer att höras i området runt Logistik Bålsta. Brev med information skickas till närboende.

Senare under hösten påbörjas pålning och så kallad cementstabilisering.

Det är Kanonanden Entreprenad AB som utför markentreprenaden.

26 juni 2019:
Arbetet inom Logistik Bålsta-området under sommaren

Under vecka 28-31 görs ett uppehåll i arbetet med att anlägga en väg och ledningar in i Logistik Bålsta-området. Det kommer däremot att pågå arbete under sommaren med att anlägga en ny järnvägsövergång inom området.

16 april 2019:
Tack för frågor och synpunkter!

Ett 50-tal personer deltog i informationsmötet om Logistik Bålsta den 7 mars. Ett stort tack till er som kom och ställde frågor och lämnade synpunkter.

Just nu håller vi på att strukturera hållbarhetsarbetet i Logistik Bålsta-projektet och vi återkommer med information om resultatet.

16 april 2019:

Den sprängning som planerats till måndagskvällen blev senarelagd och sker istället idag tisdag efter lunch.

15 april 2019:

Idag måndagen den 15 april planerar sprängarna en större sprängning, troligtvis runt 17-tiden.

22 mars 2019:
Stenkross startar i Logistik Bålsta

Det bergmaterial som har sprängts loss i Logistik Bålsta-området ska nu krossas för att sedan kunna återanvändas i projektet.

Krossningen startar måndagen den 25 mars. Till att börja med sker den väster om nuvarande Björnängsvägen.

Därefter kommer krossen att hålla till i det område som kallas kvarter 5, det vill säga ännu längre väster om Björnängsvägen. Då krossas berget i mindre fraktioner.

Krossningen kommer att ske dagtid. Den kan bullra beroende på hur nära du befinner dig och hur vinden ligger.

Denna period av krossning beräknas vara klar under juni månad.

20 februari 2019:
Informationsmöte om Logistik Bålsta

Logistik Bålsta byggs ut i olika etapper under lång tid. Vill du veta mer om bakgrunden och vad som händer framöver. Välkommen till ett informationsmöte där du också har möjlighet att ställa frågor.

Medverkar gör representanter för Håbo kommun och det företag som bygger vägen in i området.

Tid: Torsdag 7 mars kl. 16.30-17.30

Plats: Kommunhuset, Bålsta

20 februari 2019:
Sprängningsarbete pågår

Under 2019 förbereds Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg med belysning och trädplanteringar byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber. Berg behöver sprängas bort för att ge plats för vägen.

Det aktuella sprängningsarbetet är uppdelat i två perioder:

  • Den första perioden startade i januari. Då utför entreprenören sprängningsarbeten för markledningar längs Kräggaledningen.
  • Den andra perioden påbörjas vecka 8. Då utförs bergsprängning för huvudgatan, som blir en förlängning av Björnängsvägen in i Logistik Bålsta-området.

Vid varje sprängtillfälle kommer en signal att ljuda med flera korta signaler före sprängning och en lång signal efter sprängning. Vid sprängningarna kan explosionen höras och vibrationer kännas i marken på flera hundra meters avstånd vilket är fullt normalt. Sådana här skyltar sitter uppe i området under projekttiden för att påminna:

Gul skylt med varningstriangel som visar att sprängning pågår och vilka signaler som ljuder före och efter

Innan sprängningsarbetet startade utförde konsultföretaget Sweco en opartisk riskanalys för sprängningsarbetena. Ett flertal vibrationsmätare är monterade selektivt på olika platser för att kontrollera att sprängningen inte orsakar vibrationer som överstiger tillåtna vibrationsnivåer.

Sprängningsarbetet pågår under vardagar 07.00-18.00. Området är en byggarbetsplats och obehöriga äger inte tillträde och av säkerhetsskäl ska aktiviteter undvikas i skogen, till exempel vandring och bärplockning. Sprängningar utförs inte om det finns risk att någon kan skada sig. Vid behov placeras sprängvakter runt området för att ha uppsikt vid sprängningen. Detta gäller även utanför kontorstid.

20 december 2018:
Fortsatt arbete i Logistik Bålsta-området

Förberedelserna för infrastruktur i Logistik Bålsta fortsätter. Avverkning av skog pågår och bergsprängning startar i januari.

Avverkning

Avverkning av skog fortsätter inom Logistik Bålsta-området. Eftersom det ska sprängas i olika delar av området från januari och framåt skulle virket kunna bli förstört av sprängsten om avverkning inte genomfördes innan dess längs med huvudgatan.

Sprängning

Under 2019 förbereds Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg med belysning och trädplaneringar byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber.

Berg behöver sprängas bort för att ge plats för vägen. Sprängningsarbetet börjar i januari och planeras vara klart i slutet av juni 2019. Det är uppdelat i två perioder

  • Den första perioden startar i januari. Då utför entreprenören sprängningsarbeten för markledningar längs Kräggaledningen.
  • Den andra perioden påbörjas i februari. Då utförs bergsprängning för huvudgatan, som blir en förlängning av Björnängsvägen in i Logistik Bålsta-området.

Vid varje sprängtillfälle kommer en signal ljuda med flera korta signaler före sprängning och en lång signal efter sprängning.

Jordvall

Sedan en tid tillbaka byggs även en jordvall för att anläggningen inte ska synas när man går i skogen intill. Vallen ska även skärma av så att ljud och reflektioner från fordon inte stör boende i närheten när företag har flyttat in och startat sina verksamheter.

Till vallen används jordmassor från bland annat bygget av huvudvägen in i området. På så sätt kommer massorna till användning och behöver inte transporteras någon längre sträcka.

1 oktober 2018:
Sprängningsarbete när Logistik Bålsta får väg och ledningar

Under 2019 förbereds den nya logistikanläggningen Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber. I slutet av 2018 startar arbetet med att bygga en jordvall mellan anläggningen och Skörby.

Arbetet med att bygga en väg in i området startar i januari. Det kommer att kräva sprängningsarbete.

Under senhösten 2018 börjar en jordvall byggas mellan Logistik Bålsta och Skörby för att anläggningen inte ska synas när man går i skogen intill. Vallen ska även skärma av så att ljud och reflektioner från bilar inte stör boende i närheten när företag har flyttat in och startat sina verksamheter.

Återvinningscentralen upplåter en yta intill anläggningen där byggföretaget kan ha sina bodar och materialupplag.

Intresserade företag

Företag som är intresserade av att etablera sig i området är välkomna att kontakta Håbo Marknads AB.

23 februari 2018:
Logistik Bålsta – bakgrund och framåtblick

Människor, djur och växter behöver gröna miljöer. Samtidigt vill vi utveckla Håbo och skapa fler arbetstillfällen. Det betyder att avvägningar behöver göras när nya områden planeras. Här berättar vi om bakgrund och tidplan för Logistik Bålsta, vad som görs för att behålla en god boendemiljö för de som bor i närheten, och värdet av att fler företag etablerar sig i Håbo.

I dag pendlar två tredjedelar av Håboborna till andra kommuner för att jobba. Vi vill kunna erbjuda fler arbetstillfällen på hemmaplan. Om fler slipper resa till sina arbeten sparas tid, miljö och pengar. Samtidigt medför ett mer levande lokalt näringsliv även andra fördelar.

Mot den bakgrunden är vi glada att kunna erbjuda mark för såväl kommunens egna företagare som för nya företag som vill etablera sig i vår kommun. Efterfrågan är stor tack vare vårt strategiska läge.

När nya områden, som Logistik Bålsta, planeras görs avvägningar och ibland behöver naturområden tas i anspråk. Genom att inventera och identifiera höga naturvärden kan vi ta hänsyn till de värdena när områden detaljplaneras. Det finns också regler som garanterar vissa avstånd mellan verksamheter och de som bor närmast.

När företag börjar etablera sig i Logistik Bålsta kommer skog att avverkas. Mellan bostäderna och de nya verksamhetsanläggningarna bevaras en skogskorridor. Även andra skydd mot störning kan bli aktuella. Gröna stråk bevaras i nord-sydlig riktning för friluftslivets behov. Norr om Skörby, utanför Logistik Bålstas område, kommer det fortfarande att finnas god tillgång till strövstigar och rekreationsområden.

I samband med planprogrammet inventerades naturvärdena i området. Den naturmark som utpekades som värdefull kommer att bevaras. Merparten av den skyddsvärda naturen ingår i senare etapper av Logistik Bålsta.

Utbyggnaden sker i etapper

Det är viktigt att påminna om att Logistik Bålsta är ett långsiktigt projekt. Det handlar om en utbyggnad i olika etapper under lång tid, kanske mer än 30 år. Processen i sig tar tid och ytterst är det efterfrågan som styr hur snabbt området sedan bebyggs när detaljplanerna väl är på plats.

Området är indelat i olika kvarter. Den etapp som vunnit laga kraft är den som ligger väster om industrispåret (kvarter 3). Där börjar nu arbetet med att bygga vägar och andra förberedelser som behöver göras innan företagen kan bygga sina lokaler.

Detaljplanen för Benders utbyggnad västerut (kvarter 4) låg ute för samråd under sommaren 2018. Längre fram startar planarbetet för områdena längre in mot skogen, och slutligen ut mot stambanan.

Bakgrund: Planer och samråd

En översiktsplan beskriver övergripande hur markanvändningen ska förändras och anger vilka områden som ska utredas vidare. I den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010 anges att tanken är att Björnbro ska vara en utbyggnad av Västerskogs företagspark.

I april 2013 godkände kommunstyrelsen detaljplaneprogrammet för Björnbro verksamhetsområde/Logistik Bålsta. Syftet var att pröva möjligheten att utveckla området för verksamheter inom logistik, industri, hantverk och lager.

Innan något får byggas måste detaljplaner tas fram. De är juridiskt bindande och är underlag för bygglov, marklov och rivningslov. I detaljplanskedet utreds till exempel miljökonsekvenser, gestaltning, vägdragningar, husplaceringar och skyddsavstånd till farliga verksamheter.

Detaljplanen för kvarter 3, Logistik Bålsta vann laga kraft den 29 januari. För övriga etapper pågår planläggning eller ska påbörjas. Den exakta utformningen bestäms senare.

När ett förslag till detaljplan har arbetas fram sker ett samråd. Fastighetsägare, grannar och andra som berörs kan då tala om vad de tycker om förslaget. Samråd har skett i samband med översiktsplanen, detaljplaneprogrammet och detaljplanen för kvarter 3.

Läs mer om kommunens planarbete

Bakgrund: Lokaliseringen av Logistik Bålsta

Vi försöker lägga verksamheter där så få som möjligt kan bli störda, men ändå nära Bålsta för att det ska vara enkelt för de som jobbar i området att ta sig dit. Det gäller Logistik Bålsta, Draget och Västerskog.

Logistik Bålsta-området är mycket lämpligt att använda som verksamhetsområde eftersom det ligger i anslutning till Mälarbanan, industrispår (för tåg) och E18. Det ger goda förutsättningar för långsiktiga och hållbara transporter och logistik.

Ur miljösynpunkt är det positivt att samla verksamheter i samma område. Det gör också att företag kan få draghjälp av varandra.

Bilden är ett fotomontage som visar den planerade anläggningen i landskapet.

Sidansvarig: André Karlsson

2019-09-10

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster